7 lượt xem

Lesson Four: Phonics – Unit 8

Giải bài tập Lesson Four: Phonics – Unit 8 – Family & Friends Special Edition Grade 4

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

Script:

hand: bàn tay

pond: ao

plant: thực vật

tent: lều

lamp: đèn

camp: trại

2. Listen and chant.

Click here to listen

Script:

We put up the tent

At the big, big camp.

We hear the wind.

We light the lamp.

We sit by the pond.

We look at the plants.

We’re happy together,

Just me and my aunt.

Dịch:

Chúng tôi đặt 1 cái lều

Ở một nơi trại lớn.

Chúng tôi nghe thấy tiếng gió.

Chúng tôi thắp sáng đèn lên.

Chúng tôi ngồi bên một cái ao.

Chúng tôi nhìn những thực vật

Chúng tôi hạnh phúc bên nhau.

Chỉ có tôi và dì của tôi.

3. Read the chant again. Circle the words with ‘nd, nt and mp’.

4. Circle the end letters ‘nd, nt, and mp’ below.

Hướng dẫn:

2. nd – plant

3. nd – pond

4. nt – tent

5. mp – lamp

6. mp – camp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *