7 lượt xem

Lesson Four: Phonics – Unit 9

Giải bài tập Lesson Four: Phonics – Unit 9 – Family & Friends Special Edition Grade 4

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

Script:

rain: mưa

train: tàu

Monday: thứ Hai

tray: khay

case: vali

race: cuộc đua

2. Listen and chant.

Click here to listen

 

Script:

It’s Monday today.

And I can play.

Outside there’s rain,

But I’m in with my trains.

I open my case,

And the trains have a race!

Dịch:

Hôm nay là thứ Hai

Và tôi có thể chơi

Bên ngoài trời mưa,

Nhưng tôi chơi với đoàn tàu của mình.

Tôi mở va li của mình

Và đua đoàn tàu.

3. Read the chant again. Circle the words with ‘ai, ay and a_e’

4. Match and write.

 

Hướng dẫn:

2. rain – ai

3. case – a_e

4. tray – ay

5. train – ai

6. race – a_e

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *